Abu Shakra Karim

Karim Abu Shakra (b. 1982, Umm al-Fahm)